Αίτηση Μάστερ Διοίκηση Επιχειρήσεων (2023-2024)

Αίτηση Μάστερ Διοίκηση Επιχειρήσεων (2023-2024)

Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2023 - 2024)

20%

Προσωπικές Πληροφορίες

Παρακαλώ όπως ανεβάσετε πρόσφατη φωτογραφία σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Εργασίας

Σημειώστε το σύνολο των ετών της επαγγελματικής εμπειρίας σας και περιγράψτε σε συντομία τις θέσεις που κατείχατε.

Στοιχεία Προηγούμενης Φοίτησης

Αναφέρετε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο.

Αναφέρετε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο.

Αναφέρετε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο.

Ενημέρωση

Παρακαλώ σημειώστε πως ενημερωθήκατε για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ

Υπεύθυνη Δήλωση 1: Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - (ΕΕ) 2016/679

  1. Συγκατατίθεμαι όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία τηρούνται σε αρχείο από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) και χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου και ενημέρωσής μου για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΜΙΔ. 2. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού. 3. Διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο ΜΙΔ.